PATVIRTINTA

Vilniaus miesto  savivaldybės tarybos

2015 m.  rugpjūčio 26  d.

sprendimu Nr.  1-140

 

 

VILNIAUS ADOMO MICKEVIČIAUS GIMNAZIJOS NUOSTATAI

 

  1. I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nurodo  Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, aprašo mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų išdavimo tvarką, Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, Gimnazijos veiklos kontrolę.

2. Gimnazijos oficialus pavadinimas – Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija, trumpasis pavadinimas – Adomo Mickevičiaus gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190006961.

3. Gimnazijos  istorija: Gimnazijos steigimo dokumentų nerasta. Lietuvos centrinio valstybinio archyvo duomenimis, šiame pastate mokykla veikė jau 1942 metais. Pagal archyvinius duomenis 1946–1947 metais šiame pastate veikė 7-oji septynmetė mokykla. 1953 m. liepos 10 d. Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 373 7-oji septynmetė mokykla reorganizuota į 11-ąją vidurinę mokyklą. 1989 m. birželio 2 d. Vilniaus miesto vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 156 mokyklai suteiktas Adomo Mickevičiaus vardas. 1999 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymu Nr. 760 mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

4. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Gimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Gimnazijos savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė.

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, adresas – Konstitucijos pr. 3, LT–09601 Vilnius.

8. Taryba:

8.1. tvirtina Gimnazijos nuostatus;

8.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Gimnazijos vadovą;

8.3. priima sprendimą dėl Gimnazijos buveinės pakeitimo;

8.4. priima sprendimą dėl Gimnazijos reorganizavimo ar likvidavimo;

8.5. priima sprendimą dėl Gimnazijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

8.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

8.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

9. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai įforminami raštu.

10. Gimnazijos veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius.

11. Gimnazijos buveinė – Kruopų g. 11, LT-01140 Vilnius.

 

12. Švietimo įstaigos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas – 3120.

13. Švietimo įstaigos tipas – gimnazija.

14. Gimnazijos pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija,  kodas – 31251100.

15. Mokymo kalba – lenkų.

  1. Mokymo formos – grupinio ir pavienio mokymo (-si), mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, individualus, savarankiškas, nuotolinis.

17. Gimnazija vykdo pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies, vidurinio ugdymo, taip pat neformaliojo vaikų švietimo programas.

18. Gimnazija išduoda mokymosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

19. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

20. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas – 85.

21. Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

21.1. pagrindinės švietimo veiklos rūšys – pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10, vidurinis ugdymas, kodas – 85.31.20;

21.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

21.2.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

21.2.2. kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;

21.2.3. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas – 85.59;

21.2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60.

22. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

22.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

22.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90;

22.3. nuosavo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20.

23. Gimnazijos veiklos tikslai:

23.1. ugdyti ir puoselėti mokinių dvasines ir fizines galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualumą;

23.2. padėti mokiniams suvokti ir priimti bendrąsias žmogaus vertybes, puoselėti jo dorą, kaip būtiną humanistinės ir demokratinės visuomenės gyvensenos pagrindą, mokyti atjautos, mandagumo ir paslaugumo;

23.3. brandinti mokinių kūrybinį mąstymą, savarankiškumą ir gebėjimą atsakyti už savo veiksmus;

23.4. ugdyti kiekvieno mokinio vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku ir atsakingu Lietuvos Respublikos piliečiu;

23.5 perteikti mokiniui lietuvių, tautinės ir pasaulinės kultūros pagrindus, šiuolaikinį mokslo lygį atitinkančias žinias, technologijų pagrindus, ugdyti jo pilietinę savimonę, dorovines ir estetines nuostatas, garantuoti lietuvių tautos, krašto kultūros tęstinumą, tapatybės išsaugojimą ir nuolatinį dvasinių bei materialinių vertybių kūrimą.

24. Gimnazijos veiklos uždaviniai:

24.1. teikti mokiniams kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą;

24.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

24.3. teikti reikiamą pagalbą;

24.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką.

25. Įgyvendindama jai pavestus uždavinius Gimnazija:

25.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat į mokinių poreikius ir interesus, diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo turinį;

25.2. rengia pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies, vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

25.3. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

25.4. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, pilietinį, tautinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

25.5. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, atlieka mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones;

25.6. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

25.7. organizuoja tėvų (rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

25.8. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui;

25.9. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

25.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

25.11. organizuoja mokinių maitinimą Gimnazijoje;

25.12. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

25.13. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 

III. GIMNAZIJOS, JOS BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

26. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, vykdydama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

26.1. parinkti mokymo metodus ir mokymo veiklos būdus;

26.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

26.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

26.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

26.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

26.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

27. Gimnazijos pareiga yra užtikrinti:

27.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

27.2. ugdymo programų vykdymą;

27.3. atvirumą vietos bendruomenei;

27.4. mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

27.5. geros kokybės švietimo ir ugdymo procesą;

27.6. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

28. Mokinio teisės ir pareigos:

28.1. mokinys turi teisę:

                28.1.1. į mokslą, kuris ugdytų bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus, pažiūras, dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis;

28.1.2. į lygias su kitais mokiniais galimybes jo talentams atskleisti bei ugdyti;

28.1.3. mokytis nemokamai, nemokamai gauti informaciją apie Mokyklos vykdomas švietimo programas, mokymosi formas;

28.1.4. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis Mokykloje, taip pat mokytis savarankiškai;

28.1.5. gauti geros kokybės švietimą;

28.1.6. naudotis Mokyklos švietimo ir ugdymo paskirties turtu;

28.1.7. dalyvauti Mokyklos savivaldoje bei jos organizuojamuose renginiuose;

28.1.8.  mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;

28.1.9. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

28.1.10. pasirinkti formaliojo švietimo programas, papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus;

28.1.11. į psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą Mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

28.1.12. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;

28.1.13. mokinys taip pat turi ir kitas norminiuose teisės aktuose numatytas teises;

28.2. mokinys privalo:

28.2.1. sudarius mokymo (-si) sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

28.2.2. stropiai mokytis, būti mandagiu, gerbti mokytojus ir kitus Mokyklos bendruomenės bei visuomenės narius, laikytis visuomenėje priimtų elgesio normų;

28.2.3. mokytis pagal privalomo švietimo programas iki 16 metų;

28.2.4. dalyvauti Mokyklos organizuojamuose testuose, pasiekimų patikrinimuose, sąžiningai atlikti skirtas užduotis.

29. Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigos:

29.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:

                29.1.1. nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymo formas;

29.1.2. dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, formą, mokyklą ar kitą švietimo įstaigą;

29.1.3. gauti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir jo pasiekimus;

29.1.4. dalyvauti Mokyklos savivaldoje;

29.1.5. naudotis  Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis;

29.2. tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo:

29.2.1. 6–7 metų sulaukusį vaiką, jei jis yra pakankamai subrendęs, leisti į mokyklą, užtikrinti punktualų ir reguliarų Mokyklos lankymą;

29.2.2. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą;

29.2.3. bendradarbiauti su Mokyklos vadovu, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymo (-si) klausimus;

29.2.4. parinkti savo vaikams (iki 14 metų) dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;

29.2.5. kontroliuoti ir reikalui esant koreguoti vaiko elgesį;

29.2.6. užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo mokymąsi pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

29.2.7. vaiką mokyti doros, mandagumo, pagarbos ir atjautos kitiems žmonėms.

30. Tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybė: tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie pažeidžia vaiko teises, vengia arba nevykdo pareigos auklėti vaikus, mokyti juos, prižiūrėti, išlaikyti mokinį, žiauriai su juo elgiasi ar kitaip piktnaudžiauja savo teisėmis bei pareigomis, taikomos įstatymų nustatytos priemonės arba atsakomybė.

31. Mokytojo teisės ir pareigos:

31.1. mokytojas turi teisę:

                31.1.1. siūlyti savo individualias programas, pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas;

31.1.2. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose;

31.1.3. būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

31.1.4. dirbti savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;

31.1.5. dalyvauti mokyklos savivaldoje;

31.2. mokytojas privalo:

31.2.1. laikytis pareigybės aprašymo reikalavimų;

31.2.2. užtikrinti ugdomų mokinių saugumą jo organizuotų renginių metu, geros kokybės ugdymą;

31.2.3. ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę;

31.2.4. laikytis teisės norminių aktų ir Mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų;

31.2.5. kelti savo kvalifikaciją;

31.2.6. suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi  poreikių;

31.2.7. nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus, sekti mokinių pažangą;

31.2.8. nuolat informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus;

31.2.9. dalyvauti pasiekimų patikrinimo, egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo komisijose;

31.2.10. reguliariai pasitikrinti sveikatą įstatymų nustatyta tvarka;

31.2.11. dalyvauti Mokyklos veiklos įsivertinimo darbe;

31.2.12. dalyvauti visuotiniame ir klasių, kuriose dirba, tėvų susirinkimuose.

32. Pedagogų profesinių sąjungų atstovai turi teisę netrukdomai dalyvauti sprendžiant pedagogų darbo sąlygų klausimus Mokykloje.

33. Mokytojui, kuris pažeidžia vaiko teises, tarp jų numatytas šiuose Nuostatuose, vengia arba nevykdo pareigos auklėti, mokyti, prižiūrėti vaiką, žiauriai elgiasi su vaiku ar kitaip piktnaudžiauja savo teisėmis bei pareigomis, taikoma įstatymų nustatyta civilinė, administracinė arba  baudžiamoji atsakomybė.

34. Pavienių   Mokyklos   bendruomenės   narių,  atskirai   nepaminėtų   šiuose   Nuostatuose (klasės vadovo, psichologo, socialinio ir specialiojo pedagogų, logopedo, mokytojo padėjėjo, bibliotekininko, sveikatos priežiūros specialisto, aptarnaujančio personalo ir pan.) teisės, pareigos ir atsakomybė nurodomos pareigybių aprašymuose.

 

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

35. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:

35.1. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Gimnazijos taryba ir Vilniaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

35.2. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;

35.3. direktoriaus patvirtintą, su Vilniaus miesto savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu suderintą Gimnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;

35.4. kitus Gimnazijos veiklą reguliuojančius ir teisės aktų nustatyta tvarka parengtus, suderintus ir patvirtintus dokumentus.

36. Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Direktorius:

37.1. suderinęs su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Gimnazijos vidaus struktūrą, Gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

37.2. nustato Gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų bei struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

37.3. vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir metinės veiklos  programos rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms vykdyti, uždaviniams įgyvendinti;

37.4. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka Gimnazijos tarybos pritarimu tvirtina strateginį ir metinį Gimnazijos veiklos planus;

37.5. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Gimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

37.6. priima mokinius Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo (-si) sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

37.7. suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos vidaus darbo tvarkos aprašą;

37.8. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;

37.9. organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms vykdyti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Gimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

37.10. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir įstaigos nuostatų;

37.11. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes;

37.12. Gimnazijos vardu sudaro sutartis Gimnazijos funkcijoms vykdyti;

37.13. organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

37.14. teisės aktų nustatyta tvarka valdo ir naudoja Gimnazijos turtą, lėšas; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

37.15. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

37.16. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

37.17. bendradarbiauja su mokinių tėvais (rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

37.18. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;

37.19. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;

37.20. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą mokyklos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

37.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti direktoriaus pavaduotojams, kitiems darbuotojams;

37.22. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

38. Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Gimnazijos, už demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

39. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

 

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

40. Gimnazijos taryba yra aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti Gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai svarbius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Gimnazijos interesams.

41. Į Gimnazijos tarybą lygiomis dalimis (5+5+5) tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba.

42. Gimnazijos taryba renkama penkeriems  metams, papildoma tokia pat tvarka, kaip ir renkama.

43. Gimnazijos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma (jei balsai pasidalija lygiomis dalimis, lemia Gimnazijos tarybos pirmininko balsas). Gimnazijos direktorius Gimnazijos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario arba pranešėjo teisėmis.

44. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas pirmame Gimnazijos tarybos posėdyje.

45. Gimnazijos taryba:

45.1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

45.2. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, Gimnazijos metinei veiklos programai, Gimnazijos vidaus darbo tvarkos aprašui, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;

45.3. teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

45.4. svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus, kontroliuoja lėšų panaudojimą;

45.5. išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;

45.6. turi teisę gauti visą informaciją apie Gimnazijos veiklą.

45.7. gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

45.8. teikia siūlymus Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

45.9. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;

45.10. teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

45.11. svarsto kitus Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

46. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams. Gimnazijos tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams, Gimnazijos direktorius ar savininkas Tarybai siūlo svarstyti iš naujo, o jai tokių sprendimų nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

47. Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.

48. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

49. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.

50. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Gimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

51. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

52. Gimnazijoje nuolat veikia Gimnazijos mokinių savivaldos institucija – taryba. Tarybos nariai yra 9-12 klasių mokinių susirinkimų deleguoti atstovai (po du iš kiekvienos klasės). Jos veiklos kadencijos trukmė yra 4 metai. Jai vadovauja Tarybos narių išrinktas pirmininkas.     Klasės mokinių susirinkimas gali savo deleguotą asmenį atšaukti iš Tarybos anksčiau laiko. Taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Gimnazijos tarybą.

53. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo metu išrinktas vadovas. Klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymus Gimnazijos tarybai ir direktoriui.

54. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

55. Gimnazijos klasių tėvų komitetų susirinkimas gali būti šaukiamas direktoriaus iniciatyva arba vieno penktadalio klasių tėvų komitetų reikalavimu ypač svarbiais Gimnazijos veiklos organizavimo klausimais.

56. Gimnazijoje sudaromos metodinės grupės. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones ir patirtį, kurią mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir gimnazijos pažangos. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja ir jos veiklą organizuoja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veikla organizuojama pagal Gimnazijos nustatytus veiklos prioritetus; jų darbą koordinuoja pavaduotojai ugdymui.

57. Gimnazijoje veikia Gimnazijos metodinė taryba. Gimnazijos metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, inicijuoja pedagogikos naujovių diegimą Gimnazijoje, bendradarbiavimą tarp metodinių grupių, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis, prireikus vertina mokytojų metodinius darbus ir praktinę veiklą, nustato mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, teikia metodinėms grupėms siūlymus dėl veiklos tobulinimo, Gimnazijos direktoriui – dėl turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei tarybai vadovauja metodinės tarybos narių išrinktas vadovas. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR ATESTACIJA

 

58. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir mokytojai kvalifikaciją kelia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, švietimo ir mokslo ministro, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento nustatyta tvarka, atestuojasi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

61. Gimnazija patikėjimo teise jai perduotą Savivaldybės turtą valdo ir naudoja pagal įstatymus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

62. Gimnazijos lėšos:

62.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

62.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

62.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

62.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

63. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

64. Gimnazijos finansines operacijas atlieka Vilniaus miesto savivaldybės  biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“.

65. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

66. Gimnazijos veiklą prižiūri Vilniaus miesto savivaldybė, prireikus pasitelkdama išorės vertintojus.

 

VIII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

67. Informacija apie Gimnazijos veiklą ir pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar  Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia skelbti viešai, skelbiami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka Gimnazijos interneto svetainėje adresu www.gam.lt , prireikus teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje adresu www.vilnius.lt.

68. Pranešimai apie Gimnazijos likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir (arba) pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir (arba) registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

69. Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus svarsto ir derina  Gimnazijos taryba, tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

70. Gimnazijos nuostatai keičiami ar papildomi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, Gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva.

71. Gimnazija registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

72. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________________________________