Mokiniai laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, mokyklos nuostatų ir moksleivio elgesio taisyklių;

 • kiekvienoje situacijoje elgiasi garbingai, rūpinasi gimnazijos garbe, tradicijomis, mokyklos bendruomenės gerove;
 • puoselėja gimtąją kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas, elgiasi kultūringai ne tik mokykloje , bet ir už jos ribų;
 • gerbia savo mokytojus ir kitus suaugusiuosius; dalyvauja gimnazijos mokinių savivaldos veikloje;
 • vykdo gimnazijos direktoriaus, gimnazijos tarybos, pedagogų tarybos, mokytojų, mokinių bei klasių savivaldos nutarimus;
 • mokykloje dėvi uniformą ir atrodo tvarkingai;
 • gerbia kitų žmonių nuomonę ir įsitikinimus;
 • atlygina savo pačių padarytą žalą;
 • rūpinasi savo bei savo draugų sveikata ir saugumu, nevartoja tabako, alkoholinių gėrimų ir kitų kvaišalų;
 • yra tvarkingi ir švarūs;
 • rūpinasi mokyklos nuosavybe, palaiko joje švarą ir tvarką;
 • reiškia savo nuomonę ir abejones dėl ugdymo turinio;
 • siekia žinių ir įgūdžių pasinaudodami mokyklos teikiamomis galimybėmis;
 • kreipiasi į auklėtojus, mokytojus, gimnazijos direktorių su savo problemomis ir abejonėmis;
 • dalyvauja visuomeninėje, pilietinėje, popamokinėje ir papildomoje veikloje;
 • pagal savo galimybes ir sugebėjimus atstovauja gimnazijai konkursuose, peržiūrose, varžybose;
 • yra vertinami už savo sugebėjimus;
 • yra iš anksto įspėjami apie žinių patikrinimo laiką bei apimtį.