Misja:

Wychowywać otwartego, wolnego obywatela, który świadomie i uczciwie potrafi wykorzystać swoje zdolności i umiejętniści w zmieniającym się świecie.

Cele:

  • Zgodnie z wymaganiami Nowych Podstaw Programowych wszechstronnie rozwijać ogólne kompetencje uczniów, niezbędne w aktywnym życiu zmieniającego się społeczeństwa.
  • Wzmacniać rolę społeczności Gimnazjum w obywatelskim wychowaniu uczniów.

Zadania:

  • Indywidualizować  treść nauczania, uwzględniając zróżnicowane możliwości oraz zapotrzebowania uczniów.
  • Tworzyć odpowiadające zapotrzebowaniom i zainteresowaniom uczniów środowisko uczenia się.
  • Doskonalić kompetencje i doświadczenie nauczycieli w stosowaniu technik komputerowych,
  • interaktywnych metod kształcenia oraz innych postępowych technologii nauczania przedmiotu.
  • Podnosić kwalifikację  nauczycieli w realizowaniu Nowych Podstaw Programowych.
  • Rozwijać aktywność uczniów w dziedzinie samorealizacji i zarządzania.
  • Kontynuować i doskonalić  współpracę z rodzicami uczniów, angażować ich do aktywniejszego udziału w życiu i działalności  Gimnazjum.
  • Pielęgnować narodową  i obywatelską świadomość uczniów, zachęcać do kształtowania w sobie postawy obywatelskiej.