Gimnazjum A. Mickiewicza pod względem geograficznym znajduje się w bardzo dogodnym miejscu, niedaleko dworców autobusowego i kolejowego. To ułatwia dojazd do szkoły z różnych dzielnic Wilna i z rejonu Wileńskiego. Dobry dojazd pozwala kontynuować w naszej szkole naukę uczniom, którzy ukończyli 8 klas w wileńskim, trockim i solecznickim rejonach.

W gimnazjum odbywają się różne imprezy, na które są zapraszani uczniowie z innych szkół. Mają oni możliwość zapoznać się z dobrą bazą materialną gimnazjum.

Organizowane są konferencje naukowe, olimpiady, konkursy, wieczorki.

O sukcesach gimnazjum świadczą liczne artykuły w prasie.

Do I klasy gimnazjum są przyjmowani uczniowie, którzy ukończyli 8 klas i mają dobre wyniki w nauce. Nowoprzybyli podpisują umowę i zapoznają się z regulaminem gimnazjum.

Nowoprzybyłym uczniom przysługuje okres adaptacyjny.W tym okresie uczniowie zapoanają się z programami nauczania i możliwościami gimnazjum. Aby uniknąć stresowych sytuacji dla nowoprzybyłych uczniów zmniejsza się objętość prac domowych, stosuje się wobec nich inne normy sprawdzania prac pisemnych, zwraca się uwagę na indywidualne możliwości każdego ucznia.

Ginmazjum A. Mickiewicza utrzymuje kontakty ze szkołami i gimnazjami miasta Wilna, z muzeum i biblioteką A. Mickiewicza. Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego odbywają praktykę w naszej szkole.Wileńskie Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz Centrum Zdrowia pomagają prowadzić pracę prewencyjną, rozstrzygać problemy uczniów, którzy nie uczęszczają do szkoły lub używają środki odurzające. Zapewnić bezpieczeństwo uczniów pomaga III Komisariat Policji.