Misija:

Teikti aukšto lygio pagrindinį bei vidurinį ugdymą. Ugdyti atvirą, laisvą pilietį, sąmoningą, dorą, iniciatyvią, sugebančią aktyviai panaudoti savo sugebėjimus ir galimybes besikeičiančiame pasaulyje, asmenybę.

Tikslai:

  • Plėtoti mokinių bendrąsias, būtinas aktyviam gyvenimui besikeičiančioje visuomenėje, kompetencijas, vykdant atnaujintų ugdymo programų reikalavimus.
  •  Stiprinti mokyklos bendruomenės vaidmenį, ugdant pilietiškumą .

 

Uždaviniai:

  • Ugdymo turinį individualizuoti ir diferencijuoti, įvertinant skirtingų mokinių gebėjimų ir interesų galimybes.
  • Kurti atitinkančią  mokinių poreikius ir interesus mokymosi aplinką.
  • Tobulinti mokytojų kompetenciją ir įgytą IKT naudojimo patirtį,  nuotolinio mokymo metodų bei kitų pažangių mokymo bei mokymosi technologijų taikymo savo dalyko pamokose.
  • Tobulinti mokytojų kvalifikaciją atnaujintų bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo klausimais.
  • Skatinti mokinių aktyvumą saviraiškos ir savivaldos srityse.
  • Plėtoti ir tobulinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais, skatinti jų aktyvesnį dalyvavimą gimnazijos veikloje ir gyvenime.
  • Puoselėti  mokinių  tautinį ir pilietinį sąmoningumą, skatinti jų asmenybių  raišką.

 

Vizija:

Atvira naujovėms, atsakingai priimanti gyvenimo iššūkius gimnazija, teikianti pagrindinio ugdymo programos II dalies ir vidurinio ugdymo programos paslaugas, kurioje kiekvienas, mokydamasis pagal savo jėgas, gebėjimus ir polinkius, patirdamas mokymosi džiaugsmą, išsiugdo polinkį mokytis visą gyvenimą, įgyja šiuolaikinę kompetenciją, leidžiančią jam pasiekti jo gyvenime užsibrėžtų tikslų ir pasiekti aukštesnę nei turėtą gyvenimo kokybę.