Adomo Mickevičiaus gimnazija pagal savo geografinę padėtį randasi labai patogioje vietoje, netoli autobusų ir geležinkelio stočių. Tai sudaro galimybę mokiniams iš kitų Vilniaus miesto rajonų ir Vilniaus apskrities vietovių lankyti mūsų gimnaziją. Čia mokiniai baigė pagrindines mokyklas gali tęsti mokymąsi lenkų dėstomąją kalba nuo pirmos gimnazijos klasės.

Geras susiekimas su kaimo vietovėmis sudaro galimybę lankyti gimnaziją mokiniams baigusiems aštuonias klases Vilniaus, Trakų, Šalčininkų rajonų, pvz. Rudaminos,Kalvelių, Mickūnų, Lavoriškių, Lentvario, Turgelių ir kitų pagrindinių ir vidurinių mokyklų.

Gimnazijoje vyksta įvairūs dalykiniai renginiai, kurių metu atvykę iš kitų mokyklų moksleiviai turi galimybę susipažinti su gera materialine gimnazijos būkle.

Rengiamos mokslinės konferencijos, olimpiados, konkursai, vakaronės, į kurias kviečiami kitų mokyklų mokiniai.

Priėmimas į gimnazijos pirmas klases vyksta atsižvelgiant į atvyksiančių mokinių pažangumo aštuntose klasėse rezultatus. Priimami tik pažangūs mokiniai.

Naujai atvykusieji mokiniai pasirašo mokymosi sutartį ir susipažįsta su gimnazijos vidaus taisyklėmis. Naujai atėjusiems mokiniams gimnazijoje yra taikoma adaptacinė programa.Per adaptacinį laikotarpį mokiniai susipažįsta su mokymo programomis ir mokymosi gimnazijoje specifika ir galimybėmis. Yra parengtos gimnazijos nuostatos, su kuriomis supažindinami atvykusieji iš kitų mokyklų mokiniai. Gimnazijos administracijos, pedagogų, mokyklos Tarybos ir mokinių Savivaldos pastangomis sukurta mokinių mokymosi krūvių reguliavimo programa, kuri numato priemones, atsižvelgiant į adaptacinį gimnazijos moksleivių laikotarpį: pvz. namų darbų apimties mažinimas pirmais mokslo metų mėnesiais, rašomųjų darbų vertinimo normų pakeitimai, įvertinant atvykusiųjų mokinių individualias galimybes ir dalykinio pasirengimo lygį, išlyginamosios mobiliosios grupės.

Ryšium su bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos projekto vykdymu gimnazija palaiko ryšius su kitomis Senamiesčio mokyklomis, su Vilniaus miesto lenkų dėstomąją kalbą vidurinėmis ir pagrindinėmis mokyklomis, su Vilniaus miesto gimnazijomis.

Pedagoginio universiteto lietuvių, lenkų kalbos, dailės, istorijos ir kitų specialybių studentai mūsų gimnazijoje atlieka pedagoginę praktiką.

Gimnazija bendradarbiauja su Adomo Mickevičiaus muziejumi, Adomo Mickevičiaus biblioteka, dalyvauja vakaronėse, susitikimuose ir ekskursijose. Vilniaus Pedagogikos ir psichologijos centras bei Visuomenės Sveikatos centras padeda organizuoti prevencinį darbą, spręsti nelankančių mokyklos bei turinčių žalingų įpročių moksleivių problemas, organizuoti renginius.

Spręsti moksleivių saugumo klausimus ir organizuoti prevencinį darbą padeda Senamiesčio seniūnijos ir Trečiojo Policijos komisariato darbuotojai.