Pagrindinis gimnazijos ugdymo proceso organizavimo principas: mokymasis neturi kenkti mokinių sveikatai bei visapusiškam moksleivio ugdymui.

Tam tikslui yra parengti „Vieningi namų darbų apimties reglamentuojantys reikalavimai „. Moksleivių poreikių tenkinimui ir mokymosi krūviams tirti 2004-05 m. m. buvo atliktas gimnazijos vidaus auditas tema „Gimnazijos pedagogų vaidmuo užtikrinant mokinių saugumą ugdymo proceso metu „. Anketų ir apklausos pagalba išsiaiškinta mokinių ir jų tėvų nuomonė dėl namų darbų skyrimo principų ir kriterijų. Klausimas apsvarstytas Pedagogų Tarybos posėdyje, metodinių ratelių posėdžiuose, tėvų susirinkimuose. Klasių vadovai supažindina savo auklėtinių tėvus su namų darbų apimties normomis, aiškina, kaip tėvai gali padėti spręsti mokinių mokymosi ir sveikatingumo bendrus klausimus. Konsultacijas tėvams teikia atskirų dalykų mokytojai.

Nuo 2000m, gimnazija dalyvauja UNESCO projekto „Asocijuotų , mokyklų tinklas “ – „Moksleivių tarpusavio pagalba moksle “ projekte. Projekto tikslas – skatinti moksleivius padėti draugams įveikti kylančius/ sunkumus moksle. Bendradarbiavimas ir draugiška parama vyksta per ) pamokas ir popamokiniu metu. Specialiųjų poreikių mokiniams namų darbai i skiriami atsižvelgiant jų individualius poreikius ir sveikatos būklę, į Specialaus Ugdymo komisijos rekomendacijas. Bendradarbiaujančius mokinius ir jų tėvus konsultuoja gimnazijos psichologė Romualda Raguotienė.